Review: Beheer de telefoon van je kind met Family Link. - Rules by Rosita (2024)

Van de zomer schreef ik een blog over mijn zoektocht naar een smartphone voor mijn zoon. In de reacties kreeg ik de tip om Family Link te installeren. Mijn zoon heeft nu een aantal maanden zijn telefoon en we gebruiken Family Link om zijn telefoon te beheren.

Family Link?

Family Link is een dienst van Google waarmee je de tablet of Smartphone kunt beheren. Er hoort ook een app bij, maar je kunt de dienst ook via de website gebruiken. In eerste instantie zou je denken dat het alleen op Android apparaten werkt omdat Android ook van Google is, maar het is ook geschikt voor Apple apparaten. Ik heb geen ervaring met Apple, dus deze review gaat over het gebruik op Android apparaten. De werking zal ongeveer hetzelfde zijn. Met Family Link kun je regels instellen voor het gebruik van een smartphone of tablet door je kind. Natuurlijk kun je Family Link voor meerdere kinderen gebruiken en andere ouders toevoegen, die ook de apparaten van je kinderen kunnen beheren.

Wat kun je ermee?

 • De locatie van de telefoon van je kind zien,
 • Bepalen welke apps je kind mag downloaden op zijn of haar telefoon,
 • Bepalen hoeveel schermtijd je kind per dag heeft,
 • Je kunt instellen hoeveel tijd je kind mag besteden aan bepaalde apps,
 • Filters instellen voor diensten van Google zoals Youtube, Google zoeken, Chrome etc.,
 • Het apparaat op afstand vergrendelen of resetten.
 • enz.

Waarom wij Family Link gebruiken

Ik vind het belangrijk om in de gaten te kunnen houden, wat mijn kind op zijn telefoon doet en wanneer. Welke apps hij gebruikt. Niet om hem te controleren, maar voor de veiligheid. Niet dat hij per ongeluk een app download met malware. Ik moet toestemming geven aan mijn kind via de app of rechtstreeks op zijn telefoon, voor hij een app kan downloaden. En ook vind ik het fijn om te kunnen zien waar mijn kind (met zijn telefoon) is, zeker omdat hij een heel eind moet fietsen naar school. Als er wat is kan hij mij altijd bellen en als hij niet goed kan aangeven waar hij is, kan ik het in ieder geval zien.

We zijn niet heel streng in het gebruiken van de mobiele telefoon door mijn kind. De meeste apps, die voor zijn leeftijd geschikt zijn, mag hij downloaden, maar wij bepalen wanneer hij op zijn telefoon mag, ’s Avonds vergrendelt zijn telefoon om 20:00 uur automatisch, vanwege “bedtijd”, dit kun je zelf instellen. Dat vind ik handig, want dan is er geen discussie mogelijk. En ik kan de telefoon altijd ontgrendelen via mijn telefoon met de app van Family Link.

Afspraken naast Family Link

Daarnaast hebben we de afspraken gemaakt dat de smarthpone ’s avonds beneden blijft, dat wij bepalen wanneer mijn zoon op zijn telefoon mag en dat ik altijd op zijn telefoon wil kunnen kijken. Als je een app of dienst als Family Link gebruikt, blijft het natuurlijk wel belangrijk om zelf met je kind afspraken te maken over het gebruik van een smartphone. Wat ik trouwens een groot voordeel vind is dat wanneer de telefoon vergrendeld is, je nog altijd kun ermee kunt bellen, dit ingeval van nood. Al lees ik in andere reviews dat kinderen hierdoor toch toegang hebben tot hun telefoon, dus hier moet je wel goede afspraken over maken met je kind.

Review: Beheer de telefoon van je kind met Family Link. - Rules by Rosita (1)

Nadelen

Het nadeel vind ik wel dat Google bepaalt welke apps er voor welke leeftijd geschikt zijn, volgens PEGI. Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar Family Link blokkeert bijvoorbeeld de Youtube app voor kinderen van 12 jaar en jonger. Als je Youtube wil gebruiken, dan moet je de Youtube Kids app installeren. Mijn 12- jarige zit daar bijvoorbeeld niet op te wachten. Je kunt dit omzeilen door Youtube te gebruiken in Firefox. Je kunt in Youtube overigens wel beperkingen instellen.

Nog een nadeel vind ik dat je niet altijd precies kunt zien, wat de locatie van je kind is, zeker wanneer je (zoals) ik in een gebied woont, waar de dekking van het mobiele netwerk niet altijd even optimaal is. Je kunt je kind overigens ook niet realtime tracken en je ziet niet waar je kind allemaal is geweest, alleen, waar je kind met zijn of haar telefoon op dat moment is. Wil je dit wel kunnen dan kun je daar een app als Life360 voor gebruiken. Persoonlijk vind ik dat (nog) niet nodig.

Hoe werkt het?

 1. Je hebt voor deze dienst een Google account nodig.
 2. Daarna download je de app op je eigen telefoon of tablet,
 3. Als je kind nog geen Google account heeft, dan kun je deze aanmaken,
 4. Dan koppel je het account van je kind aan je eigen account,
 5. Vervolgens log je in op het apparaat van je kind met zijn of haar Google account.
 6. Daarna wordt alles ingesteld op het apparaat van je kind en worden de Family Link app en eventueel andere apps die nodig zijn op het apparaat geïnstalleerd.
 7. Als laatste kun jij op je eigen telefoon (of tablet) Family Link instellen naar jouw wensen.
 8. Je kunt nu ook andere ouders en kinderen toevoegen. Je hebt nu een gezinsgroep aangemaakt in Family Link.

Houd er wel rekening mee, dat je apparaten geschikt moeten zijn om te gebruiken met Family Link.

Conclusie:

Wij zijn tevreden met het gebruik van Family Link. Ik vind het fijn om op deze manier de smartphone van mijn zoon te kunnen beheren en te bepalen wat hij wel en niet kan op zijn telefoon. Het enige nadeel vind ik dat je Youtube als 12- jarige niet zomaar kunt gebruiken, maar dat kun je omzeilen. Je kind heeft de beschikking over zijn eigen e-mailadres en kan gebruikmaken van de diensten van Google, maar wel zo dat jij als ouder daar toezicht op hebt. Op deze manier leert je kind veilig gebruik te maken van internet en zijn of haar mobiele telefoon.

Hoe houd jij het smartphone gebruik van jouw kinderen in de gaten?

Review: Beheer de telefoon van je kind met Family Link. - Rules by Rosita (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5737

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.