Credit Risk Management | Altares D&B (2024)

 • Home

Voorspel wan- en laatbetalers en verminder je risico

Onze data geeft je inzicht in het betaalgedrag en de financiële positie van 400+ miljoen bedrijven wereldwijd inclusief hun dochterondernemingen. Schat tijdig in of je nieuwe klant wel kan betalen en bepaal zelf met wie je zakendoet.

Ontdek Credit Risk Management-producten

Credit Risk Management | Altares D&B (1)

Credit Risk Management producten

Grip op financiële risico's

Betaalgedrag, kredietlimieten, risicoscores en meer: krijg grip op de financiële risico's van klanten en leveranciers met onze oplossingen voor credit risk management.

D&B Finance Analytics

Eén tool voor het managen van kredietrisico binnen je hele wereldwijde portfolio, inclusief credit risk monitoring.

D&B Global Financials

Bedrijven wereldwijd vergelijken met één gestandaardiseerde set financiële gegevens.

D&B Direct+ Data Blocks

Kies 'blokjes' van onze credit risk data en koppel die via onze API aan je eigen systemen en applicaties.

Ontdek Data Blocks

Vraag een specialist

Heb je een vraag over credit risk en wil je graag direct antwoord?

Credit Risk Management | Altares D&B (2)

010 - 322 03 04

Bel Jorick

Credit managers gebruiken onze producten voor

Klantacceptatie

Neem het heft in hand en bepaal met welke bedrijven je wel of geen zaken wilt doen op basis van hun financiële situatie.

Credit managers gebruiken onze producten om

Betaaltermijn en kredietlimiet bepalen

Een laatbetaler hoeft geen slechte betaler te zijn. Bepaal op basis van de gemiddelde betaaltermijn welke financiële voorwaarden jij in een contract opneemt.

Credit Risk Management | Altares D&B (3)

Credit managers gebruiken onze producten om

Predictive credit management

Voorspel laat- en wanbetalers en verlaag het risico van je debiteuren, maar toets ook je prospects, leveranciers en andere zakelijke relaties.

Credit Risk Management | Altares D&B (4)

Credit managers gebruiken onze producten om

Consequent creditbeleid

Koppel onze data aan je eigen systemen, zoals CRM en ERP, om op een heldere manier consistent creditbeleid uit te voeren bij klanten en leveranciers.

Credit Risk Management | Altares D&B (5)

Credit managers gebruiken onze producten om

Automatisering

Gebruik onze data voor geautomatiseerde creditchecks, bijvoorbeeld door je klanten ‘onder water’ te checken op kredietwaardigheid. Op basis van de uitkomst kun je gepaste financiële voorwaarden toekennen

Credit Risk Management | Altares D&B (6)

De meest veelzijdige credit risk data ter wereld

I.s.m. Dun & Bradstreet bieden we financiële data en inzichten over 400+ miljoen bedrijven wereldwijd.

Overall Business Risk

De Overall Business Risk is een mondiale risicoscore gebaseerd op lokale data. Zo creëer het een mondiale consistente blik die gebruikt kan worden om in verschillende landen bedrijven te vergelijken.

Paydex

De Paydex is een analyse van miljoenen betalingen en betaalervaringen en toont aan hoe snel een bedrijf z'n facturen betaald. Dagelijks voegen we duizenden betalingen toe voor een up-to-date Paydex.

D&B Rating

De Dun & Bradstreet Rating wordt al jaren gezien als de leidende indicator voor bedrijfsrisico. De D&B Rating, met daarin de 'financiële sterkte' (gebaseerd op net equity) en de 'risicofactor' geven aan hoe risicovol het zakendoen is met een bepaald bedrijf.

Kredietlimieten

Geadviseerd maximum krediet dat een crediteur op één moment uit zou moeten hebben staan. De limiet is een berekening van de bedrijfsgrootte, industrie (SIC) en Risk Factor.

D&B Failure Score

Maakt risico zichtbaar en is gebaseerd op de grootst mogelijke hoeveelheid handelsinformatie. Deze score verfijnd de D&B Rating van 1 tot 4 tot een schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de score, hoe gezonder het bedrijf.

Corporate Linkages

Corporate Linkages ontrafelt de relaties tussen bedrijven binnen een concernstructuur. Dit kunnen we doen dankzij de kracht van het D-U-N-S-nummer; een uniek 9-cijferig nummer voor iedere entiteit ter wereld.

Wat onze klanten zeggen

‘Elke nieuwe klant willen we checken. Het slaapt voor iedereen veel lekkerder als je weet dat bedrijven waar je nog geld van tegoed hebt, dat ook echt kunnen betalen.’

Credit Risk Management | Altares D&B (7)

Klantcase

‘Om er zeker van te zijn dat wij overal goede, betrouwbare dealers betrekken, hebben we de expertise van Altares Dun & Bradstreet nodig.’

Credit Risk Management | Altares D&B (8)

Klantcase

‘We kunnen voortaan proactief handelen als het gaat om kredietrisico.’

Credit Risk Management | Altares D&B (9)

Klantcase

‘We hadden een andere bedrijfsinformatieleverancier, maar bij het testen bleek dat we met hun gegevens maar 45 procent van onze klanten dekten.’

Credit Risk Management | Altares D&B (10)

Klantcase

‘Zaken doen op basis van actuele, complete en correcte data.’

Credit Risk Management | Altares D&B (11)

Klantcase

‘Alleen door te automatiseren kunnen wij flinke meters maken.’

Credit Risk Management | Altares D&B (12)

Klantcase

‘Verbeterd klantinzicht en optimale dienstverlening’

Credit Risk Management | Altares D&B (13)

Klantcase

‘Voor Barco is het belangrijk om je strategie en je beslissingen te ondersteunen met marktdata.’

Credit Risk Management | Altares D&B (14)

Klantcase

‘De Marketing Insight oplossingen van Altares Dun & Bradstreet hebben voor tien keer hogere conversie van ‘suspects’ naar ‘prospects’ in de Benelux gezorgd’

Credit Risk Management | Altares D&B (15)

Klantcase

‘Altares Dun & Bradstreet snapt de data en de business. Samen gaan we stappen zetten richting de duurzame toekomst.’

Credit Risk Management | Altares D&B (16)

Klantcase

‘We willen uiteraard geen zakendoen met personen of organisaties waar sancties tegen gelden.’

Credit Risk Management | Altares D&B (17)

Klantcase

‘In het verleden waren we jaarlijks een ton, of wel anderhalve ton, kwijt aan het afschrijven van debiteuren’

Credit Risk Management | Altares D&B (18)

Klantcase

Wil je meer weten over onze
Credit Risk Management-producten?

Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Neem contact op

Waarom credit risk data van Altares Dun & Bradstreet?

Exclusieve partner van het wereldwijde Dun & Bradstreet Network in de Benelux en Frankrijk

Als enige ter wereld uitgebreide kennis van concernstructuren en de bestuurders en UBO's

175 jaar ervaring

Gepatenteerd datakwaliteitsproces

Dagelijkse monitoring en updates zorgen voor altijd actuele data

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie iswaardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiëlegezondheid van je klanten real-time.

Download whitepaper

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB

Bekijk alle whitepapers

Credit Risk Management | Altares D&B (19)

Veelgestelde vragen

Voor een zuiver, efficiënt en effectief klantacceptatieproces, heb je een betrouwbare bron met actuele bedrijfsinformatie nodig. Integreer Dun & Bradstreet data direct in jouw eigen omgeving en automatiseer jouw acceptatieproces voor snelle, onderbouwde en consistente beslissingen. Lees meer.

Is er een veelbelovende lead binnengekomen? Goed zo! Maar nu is het tijd om een aantal zakelijke beslissingen te nemen. Ga je hem accepteren als klant? Mag hij op krediet kopen en zo ja op welke voorwaarden? Gebruik bij het maken van deze beslissingen onze betrouwbare bedrijfsinformatie, zoals onze kredietrisicodata. Dan voorkom je dat je zakendoet met bedrijven die eigenlijk niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Lees meer.

De landeninformatie van Altares Dun & Bradstreet informeert je over alles wat je moet weten over het zakendoen in een specifiek land. Je blijft op de hoogte van belangrijke wijzigingen en van verwachtte nationale ontwikkelingen binnen een land die invloed kunnen hebben op jouw onderneming. Lees meer.

Door jouw eigen klantinformatie te verrijken met waardevolle data van Altares Dun & Bradstreet creëer je een helder overzicht en weet je altijd exact hoe jouw klantenportfolio ervoor staat. Waar zitten jouw risico’s en waar liggen kansen? Op basis van dit inzicht kan je segmentatie aanbrengen in jouw aanmaningstraject en focus bepalen binnen jouw portefeuille. Lees meer.

I bring extensive expertise in the field of Credit Risk Management, with a deep understanding of financial data analysis, credit risk assessment, and the tools and methodologies employed in this domain. My knowledge is backed by practical experience and a thorough comprehension of the concepts discussed in the provided article.

The article revolves around the offerings of Altares Dun & Bradstreet in the realm of Credit Risk Management. Let's delve into the key concepts mentioned:

 1. Credit Risk Management Products:

  • The article introduces products designed to provide insights into the payment behavior and financial position of over 400 million companies globally, including their subsidiaries.
 2. D&B Finance Analytics:

  • Described as a tool for managing credit risk within a global portfolio, encompassing credit risk monitoring.
 3. D&B Global Financials:

  • Allows comparison of companies worldwide using a standardized set of financial data.
 4. D&B Direct+ Data Blocks:

  • Provides customizable "blocks" of credit risk data that can be integrated into external systems and applications through an API.
 5. Credit Managers' Usage:

  • Highlights how credit managers utilize these products for various purposes:
   • Customer acceptance based on financial situations.
   • Determining payment terms and credit limits.
   • Predictive credit management to foresee late and default payments.
   • Consistent credit policy implementation through integration with CRM and ERP systems.
   • Automation of credit checks for clients' creditworthiness.
 6. Credit Risk Metrics:

  • Describes the credit risk metrics provided, such as Overall Business Risk, Paydex, D&B Rating, Kredietlimieten, D&B Failure Score, and Corporate Linkages.
 7. Customer Testimonials:

  • Includes feedback from customers expressing the importance of using accurate and up-to-date data for credit risk assessment and decision-making.
 8. Why Choose Altares Dun & Bradstreet:

  • Provides reasons such as being the exclusive partner of the global Dun & Bradstreet Network, extensive knowledge of concern structures and executives, 175 years of experience, patented data quality processes, and daily monitoring and updates for current data.
 9. Whitepaper on Credit Monitoring:

  • Offers a whitepaper discussing the value of real-time monitoring of customers' financial health after customer acceptance.
 10. FAQs:

  • Answers common queries related to automating customer acceptance processes, assessing risks with prospects, understanding the business climate in a country, and monitoring developments in debtor portfolios.

In summary, the article comprehensively covers the suite of Credit Risk Management products and solutions offered by Altares Dun & Bradstreet, emphasizing the importance of accurate and timely financial data in making informed business decisions.

Credit Risk Management | Altares D&B (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6231

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.