Aan de slag met Family Link (2024)

Aan de slag met Family Link (1)

Je kunt de Family Link-app gebruiken om een Google-account te maken voor je kind dat jonger is dan 13 jaar (of de geldende minimumleeftijd in je land). Je kunt Family Link ook gebruiken om toezicht toe te voegen aan het bestaande Google-account van je kind.

Belangrijk:

 • Family Link is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar.
 • Op iPhones, iPads en computers die geen Chromebook zijn, kan geen toezicht worden gehouden met Family Link.
 • Je kunt Google Workspace for Education-accounts niet beheren met Family Link.
 • De instellingen voor aankoopgoedkeuringen van Family Link zijn alleen van toepassing op aankopen die worden gedaan via het factureringssysteem van Google Play.

Hoe accountbeheer werkt

Belangrijk Als je de locatie van het Android-apparaat van je kind wilt zien, of de schermtijd en apps op afstand wilt beheren, heb je de Family Link-app nodig.

Als ouder kun je Family Link gebruiken om onder andere het volgende te doen:

 • Bepaalde instellingen van het Google-account van je kind wijzigen.
 • De apps van je kind beheren op apparaten die onder toezicht staan: je kunt bepalen welke apps je kind mag downloaden of kopen, apps blokkeren of toestaan, en app-rechten wijzigen.
 • De schermtijd van je kind beheren op apparaten die onder toezicht staan: je kunt bedtijden of dagelijkse schermlimieten instellen en bekijken hoeveel tijd je kind aan bepaalde apps besteedt.
 • De locatie van het Android-apparaat van je kind controleren.
 • Niet-gezinsvriendelijke content op Google Play beperken.

Google-services en het Google-account van je kind

Kinderen met een Google-account kunnen gebruikmaken van verschillende Google-services. Houd er rekening mee dat deze services over het algemeen niet voor kinderen bedoeld zijn.

Vereisten

Het Google-account van je kind beheren

Als je Family Link wilt gebruiken om het Google-account van je kind te beheren, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • Je hebt een Google-account. Als je dit nog niet hebt, kun je kosteloos een Google-account maken.
 • Je bent 18 jaar of ouder (of de toepasselijke leeftijd in je land) en hebt een Google-account.
 • Je hebt een Android-apparaat (5.0+), iPhone of iPad (iOS13+) of Chromebook waarop Android-apps worden ondersteund om de FamilyLink-app op te downloaden. Je kunt bepaalde instellingen ook beheren via g.co/YourFamily.
 • Je woont in hetzelfde land als je kind.

Toezicht houden op het apparaat van je kind

Als je Family Link wilt gebruiken om toezicht te houden op het apparaat van je kind, moet je kind aan deze vereisten voldoen:

 • Een Google-account hebben.
 • Je kind moet een Android-apparaat (met versie 5.0 of hoger) of een Chromebook (met ChromeOS 71 of hoger) hebben. Check hoe je je Android- of ChromeOS-versie updatet.

Belangrijke functies instellen

Schermtijdlimieten instellen

Voor de eerste keer dagelijkse tijdslimieten instellen

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (2) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (3).
 4. Tik onder Daglimiet op Instellen.
 5. Selecteer de uren en minuten voor de limiet.

De limiet voor vandaag wijzigen op het apparaat van een ouder

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

Daglimieten wijzigen

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (4) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (5).
 4. Tik onder Daglimiet op Wijzigen voor vandaag.
 5. Selecteer de uren en minuten voor de limiet.
  • Je kunt de limiet ook uitzetten.
 6. Tik op Klaar.

De weekplanning voor limieten bewerken op het apparaat van een ouder

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (6) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (7).
 4. Tik onder Daglimiet op Weekplanning bewerken.
 5. Selecteer de dagen waarop je de schermtijd wilt beperken.
  • Je kunt de weekplanning ook uitzetten.
 6. Tik op Klaar.

Tips:

 • Je kunt de weekplanning bewerken en voor elke dag een andere limiet instellen. Als je de tijdslimiet wilt toepassen op Alle dagen of Maandag - vrijdag, tik je op Ook toepassen op.
 • Als je kind meerdere apparaten heeft, tik je op Meer tonen om alle apparaten te tonen.

Met het apparaat van je kind

 1. Open InstellingenAan de slag met Family Link (8) op het apparaat van je kind.
  • Voor Android-versie 8.1 (O) en hoger: tik op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.
  • Voor andere Android-versies: tik op Google Aan de slag met Family Link (9) Ouderlijk toezicht.
 2. Tik op Daglimiet om de huidige instellingen te bekijken.
 3. Als je de instellingen voor de daglimiet wilt bewerken, log je in of gebruik je je toegangscode voor ouders om te bevestigen dat je een ouder bent.

Tip: Daglimieten gelden voor elk afzonderlijk apparaat (Android-apparaat of Chromebook) dat je kind gebruikt. Stel je bijvoorbeeld een daglimiet van twee uur in, dan krijgt je kind op elk apparaat twee uur tijd.

Apps toestaan of blokkeren

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

Een app blokkeren of niet meer blokkeren in Family Link

De app wordt geblokkeerd of gedeblokkeerd binnen ongeveer 5 minuten, of zodra het apparaat verbinding met internet heeft. Gebruikt je kind de app op het moment dat je de blokkering instelt, dan krijgt het 1 minuut van tevoren een waarschuwing om activiteiten af te ronden voordat de app wordt geblokkeerd. De app wordt op alle Android-apparaten of Chromebooks van je kind geblokkeerd.

Belangrijk: Sommige apps kunnen niet worden geblokkeerd omdat ze nodig zijn voor ouderlijk toezicht of het functioneren van het apparaat.

 1. Open de Family Link-app Aan de slag met Family Link (10).
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik op OptiesAan de slag met Family Link (11)App-limieten.
 4. Selecteer de naam van de app die je wilt toestaan of blokkeren.
 5. Tik op Blokkeren Aan de slag met Family Link (12)Aan de slag met Family Link (13)Klaar.

De locatie van je kind vinden

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

De locatie van je kind vinden

Als ouder kun je de locatie van het Android-apparaat van je kind bekijken in de Family Link-app.

 1. Open de Family Link-app Aan de slag met Family Link (14).
 2. Tik op Locatie.
 3. Tik op Instellen.
 4. Als je meerdere kinderen hebt, selecteer je voor wie je Locatie delen wilt aanzetten.
 5. Tik op Aanzetten.

Gerelateerde bronnen

 • De locatie van je kind vinden
 • Je kind inloggen op het Android-apparaat van je kind
 • Het apparaat van je kind ontgrendelen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Aan de slag met Family Link (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5793

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.